شاتون کمپرسور کریر کارلایل 06E & 06D

شاتون های کمپرسورهای کریر کارلایل 06E شامل دو کورس کوتاه و بلند هستند. این شاتون ها در مدلهای کمپرسورهای کریر کارلایل 06EA-99 و199 و 299 و  06EX-229 و06CC899 دارای کورس کوتاه هستند.

شاتون های کمپرسورهای کریر کارلایل 06EA-250 و 265 و 275 و 175 و 150 و 06EX-275 دارای کورس بلند می باشند.

در این مدل از کمپرسورها تنها دو کورس برای شاتون ها وجود دارد هرچند اشکال شاتون متفاوت است.

در کمپرسورهای خانواده 06D نیز رنج شاتون ها محدود است و طرح شاتون ثابت است البته در بعضی از مدل ها از شاتون های النگویی نیز استفاده می شود اما طرح کلی بیشتر مدل ها یکی است.