سوپاپ ساکشن و دیسچارج کمپرسورهای دیسکاس کوپلند

Copeland discuss Suction and discharge valve

کمپرسورهای دیسکاس کوپلند دارای طراحی بسیار خاصی است و دارای طراحی بسیار خاصی است. سوپاپ دیسچارج این کمپرسور از جنس پیک است و همانند دیگر کمپرسورها از جنس ورقه ای نیست. این سوپاپ ها در دو مدل توخالی و توپر است.

برای نصب این سوپاپ ها باید از زیر سوپاپ های فنری استفاده کرد که در پشت سوپاپ دیسچارج و مابین نگه دارنده و سوپاپ قرار می گیرند. پس از نصب نگه دارنده، پیچ های سفت کننده نگه دارنده را سفت کنید.

سوپاپ ساکشن این کمپرسورها به دو صورت گرد و بیضی وجود دارد و برای نصب این سوپاپ ها دو گونه سوپاپ وجود دارد. سوپاپ های پرچی و سوپاپ های پینی.

برای نصب سوپاپ های پینی، بعد از نصب پین در محل خود، تنها کافی است سوپاپ را در محل پین ها قرار دهید اما در سوپاپ های پرچی روش نصب به این روش است که پس از قرار دادن سوپاپ در محل خود به جای پین از پرچ استفاده کنید و سوپاپ ها را به ولوپلیت پرچ کنید.