شاتون های کمپرسور بیتزر پیستونی

انواع گوناگونی از شاتون ها برای کمپرسورهای پیستونی وجود دارد. در ادامه انواع شاتون های بیتزر را ذکر می کنیم:

کمپرسورهای بیتزر مدل J  و  JE  وH  و  HE و G و F

کمپرسورهای دومرحله ای S4G-12.2

کمپرسورهای مدل 4P.2 و 4N.2 و S4N8.2 و 2N-5.2  و BSH2402  و  SBO-42

کمپرسورهای مدل S4N-8.2

کمپرسورهای مدل 4T-8 و 12.2  و 2T.2 و 2N.2 و S4T-5.2

کمپرسورهای مدل S4T-5.2

کمپرسورهای مدل 8GC-60.2 و 8FC-70.2 و 8FE

کمپرسورهای مدل 4VC-10.2 و 4TC-12.2 و 4PC-15.2 و 4NC-20.2 و  4PES و 4NES و 4TES و 4VES

کمپرسورهای مدل 2EC و 2DC و 2CC و 2EES و 4FC و 4EC و 4DC و 4CC و 4CES و 4FES و 4EE

کمپرسورهای مدل 2HC-1.2 و 2GC-2.2 و 2FC-3.2 و 2FES