ولوپلیت(صفحه سوپاپ) کمپرسورهای بیتزر

در کمپرسورهای پیستونی بیتزر برعکس کمپرسورهای کریر، رنج وسیعی از انواع ولو پلیت ها استفاده می شوند.

برای نمونه ولوپلیت (صفحه سوپاپ) کمپرسور بیتزر 25 تن را مونتاژ می کنیم:

ابتدا پیچ نگهدارنده را در محل قرار دهید و سوپاپ و فنر را نصب کنید سپس نگهدارنده سوپاپ را بر روی سوپاپ ها قرار دهید و بعد از آن مهره قفل کننده نگهدارنده را تا تورک مناسب سفت کنید. این کار را بر روی 7 سوپاپ باقی مانده نیز تکرار کنید.

برای نصب سوپاپ های ساکشن ابتدا پین های نگهدارنده سوپاپ را با ضربه در محل خود ثابت کنید و سپس سوپاپ ها را بر روی پین ها قرار دهید و بعد از آن فنرهای نگهدارنده را در محل پین ها نصب کنید.

برای نصب ولو پلیت ابتدا

بعضی از انواع این ولوپلیت ها عبارتند از:

مدل های M , J و H + S4G-12.2  و S6H-20.2 و S6G-25.2+S6G.2

مدلهای S6J-16.2

مدلهای S6H-20.2

مدلهای S6F.2 + S6F-30.2

مدلهای S6F-30.2

مدلهای S4N-8.2

مدلهای 4P و 4T+4N

مدلهای 4TC-8.2+12.2

مدلهای 2FC-2.2+3.2

مدلهای IV

مدلهای 4JE-13+15+22-V2 +6JE25 +4HE-15+18+25V2 + 6HE28-V2