در هنگام سفارش شاتون‌های کوپلند به شرکت رفکول باید به این نکته توجه کنید که این شاتون ها دارای کورس ها و اشکال مختلفی هستند.

اولین مدل شامل کمپرسورهای مدل  RAو RHو RJو SK است.

دومین مدل در کمپرسورهای 8 سیلندر کاربرد دارد و شامل مدل های D6SK  است.

سومین مدل در کمپرسورهای مدلهای D9R و D3D3 و D2D و MRH است که دارای کمترین کورس است و در مدل های D9RS4 و D3 و  SC و SS و D9R و D9D و D3D دارای بیشترین کورس است.

چهارمین مدل در دو کورس نزدیک به هم است که در مدل های D2SA  و  SC و SK و DLHA2کاربرد دارد.

پنجمین مدل از شاتون های کوپلند در کمپرسورهای مدل های DLL و DLJ با کورس کوتاه و در مدل های DLSG و DNRA و DNRB و CT423D با کورس بلند استفاده می شوند. این شاتون ها جزو شاتون های النگویی کوپلند می باشند.

ششمین مدل از شاتون های کوپلند شامل مدل های DKM و DKJ و DKL است.

هفتمین مدل از شاتون های کوپلند نیز در مدل های DKSJ  و  DKSLکاربرد دارد.

در کمپرسورهای کوپلند رنج وسیعی از مدل های شاتون کاربرد دارد که در اینجا هفت مدل از آنها را ذکر کردیم. چند طرح از شاتون های کوپلند وجود دارد که قابل استفاده برای این مدل ها به صورت موازی است که در این مطلب ذکر نشده است.