مقالات آموزشی

مونتاژ ولوپلیت کمپرسور ترین پیستونی

مونتاژ ولوپلیت

مونتاژ ولوپلیت کمپرسور ترین پیستونی

Assembly trane compressor valve plate

قطعات تشکیل دهنده ولوپلیت کمپرسور پیستونی ترین شامل:

The components of a Train compressor valve plate include:

ولوپلیت

VALVE PLATE COMPRESSOR

پیچ و مهره قفل کننده

LOCK NUT

سوپاپ دیسچارج

DISCHARGE VALVE

فنر سوپاپ دیسچارج

DISCHARGE VALVE SPRING

نگه دارنده سوپاپ دیسچارج

 valve holder

برای مونتاژ ولوپلیت کمپرسور ترین پیستونی ابتدا ولوپلیت را به گیره ببندید و سپس فنرها را در جای خود قرار دهید و پس از آن سوپاپ دیسچارج را بر روی فنرها قرار دهید.

First, clamp the valve plate, then replace the springs, and then place the discharge valve on the springs.

نگه دارنده سوپاپ دیسچارج بر روی سوپاپ قرار می گیرد. پیچ نگهدارنده را نصب کنید تا سوپاپ و نگهدارنده را در محل خود ثابت کند.

Discharge valve holder is placed on the valve and install the holder screw to fix the valve and holder in place.

پس از آن مهره قفل کننده را با تورک متر سفت کنید.

Then tighten the lock nut with a torque meter.

نکته: سوپاپ باید در قسمت مرکزی ولوپلیت باشد که می‌توانید با دست امتحان کنید.

Note: The valve should be in the center of the valve plate, which you can test by hand.

مشکلات سوپاپ دیسچارج کمپرسور پیستونی ترین:

Discharge valve problems of Trane compressors:

  1. پله‌دار شدن سوپاپ‌ها
  2. Stepping valves
  3. خوردگی نگه دارنده سوپاپ
  4. Valve holder corrosion
  5. خرابی فنرهای سوپاپ دیسچارج
  6. Discharge valve spring breakdown
  7. سفت نبودن مهره قفل کننده
  8. The lock nut is not tight

[aparat id=’9d3Fe’]

 

 

دیدگاهتان را بنویسید